DO XXXI PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

Regulamin

REGULAMIN XXX PERŁY PAPROCAN

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking.
3. Promocja Miasta Tychy.

II. Organizator
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
www.perlapaprocan.pl, e-mail: tss@perlapaprocan.pl
Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 21 października 2018 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
2. Start biegaczy o godz. 10:00. Zawodnicy nordic walking startują o godz. 10.10.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach:
---a) biegacze przy linii startu,
---b) zawodnicy nordic walking za biegaczami w miejscu odpowiednio oznakowanym.
4. Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
---a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów – od ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
---b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse – ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia).
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
6. Nawierzchnia z kostki brukowej (ponad 50%), pozostała część trasy to utwardzone dróżki i ścieżki leśne.
7. Na trasie będzie się znajdował punkt odżywiania. Zawodnicy po pokonaniu każdej pętli będą mieli możliwość skorzystania z niego.

IV. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
4. Wszyscy uczestnicy biegu mają możliwość korzystania na trasie z punktu żywieniowego. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają gorący posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany na podstawie bonu.
5. Biegacze i zawodnicy nordic walking po ukończeniu minimum półmaratonu otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom.

V. Zgłoszenia i opłaty
1. Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXX Perle Paprocan jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem, że zapoznał z niniejszym regulaminem, a także z jego zobowiązaniem do przestrzegania tegoż regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Szczegółowy zakres wymaganych oświadczeń zawarty jest w formularzu zgłoszeniowym.
2. Zgłaszając swój udział zawodnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą.
3. Limit miejsc startowych wynosi 1 111 osób.
4. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.zapisy.mktime.pl. Można tego dokonać poprzez wejście na oficjalną stronę Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl.
5. Prawo startu w zawodach mają osoby, które wykonały następujące czynności:
----a) wypełniły formularz zgłoszeniowy,
----b) wykonały przelew tytułem opłaty startowej na konto organizatora za pośrednictwem PayU (koszt przelania opłaty startowej leży po stronie organizatora).
6. System zapisów jest ściśle połączony z systemem płatności. Opłaty startowej można dokonać z formularza rejestracyjnego (przelew lub karta kredytowa). Za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych odpowiedzialna jest firma PayU, z którym organizator zawarł umowę za pośrednictwem integratora - firmy Paymento.
7. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać drogą mailową na adres: tss@perlapaprocan.pl.
8. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 14 października 2018 r. lub w momencie osiągnięcia limitu 1 111 osób.
9. Wysokość opłaty startowej:
----a) osoby pełnoletnie - 30,00 zł
----b) osoby niepełnoletnie - 15,00 zł
----c) osoby, które ukończyły 65 rok życia - 15,00 zł
10. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
11. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie
----a) w dniach 19 października 2018 r. w godzinach od 12.00 do 19.00 oraz 20 października 2018 r. w godzinach od 11.00 do 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany,
----b) w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
12 Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.
13. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego (formularz upoważnienia - do pobrania na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl).
14. Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach (formularz zgody do pobrania na stronie www.perlapaprocan.pl).
15. Pomiar czasu wykonywany będzie systemem elektronicznym na podstawie chipów umieszczonych na numerach startowych. Za pomiar odpowiada firma MK Time.
16. Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów startowych.

VI. Klasyfikacja i wyniki
1. Podczas XXX Perły Paprocan prowadzone będą dwie klasyfikacje:
----a) biegacze
----b) zawodnicy nordic walking.
2. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w momencie przekroczenia przez zawodnika linii mety na stronie internetowej www.zapisy.mktime.pl.
3. Oficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w terminie do trzech dni po zakończeniu biegu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wypełniając formularz zawodnik potwierdza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko oraz że jest w pełni świadom, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wypełnienie przez zawodnika formularza z danymi osobowymi jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez organizatora zawodów, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych).
3. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe jest administratorem danych osobowych zawodników - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zawodnicy mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych oraz mogą zażądać ich usunięcia z bazy danych Stowarzyszenia.
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe z przymocowanymi do nich chipami umieszczone na piersiach.
5. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Uczestnicy mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży.
8. Uczestnicy, pragnący otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, mogą w tej sprawie skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail z danymi potrzebnymi do jej wystawienia na adres tss@perlapaprocan.pl.
9. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą zostać zwolnione przez organizatora biegu z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.