DO XXXII PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

Regulamin

REGULAMIN XXXII PERŁY PAPROCAN

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking.
3. Promocja Miasta Tychy.

II. Organizator
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
www.perlapaprocan.pl, e-mail: tss@perlapaprocan.pl lub teresa.noga@gmail.com
Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 20 października 2019 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
2. Start biegaczy o godz. 10:00. Zawodnicy nordic walking startują o godz. 10.10.
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach:
---a) biegacze przy linii startu,
---b) zawodnicy nordic walking za biegaczami w miejscu odpowiednio oznakowanym.
4. Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
---a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów – od ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
---b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse – ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia),
---c) zawodnicy nie muszą deklarować dystansu przed biegiem.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
6. Nawierzchnia z kostki brukowej (ponad 50%), pozostała część trasy to utwardzone dróżki i ścieżki leśne.
7. Na trasie będzie się znajdował punkt odżywiania. Zawodnicy po pokonaniu każdej pętli będą mieli możliwość skorzystania z niego.

IV. Uczestnictwo
1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wszyscy uczestnicy biegu mają możliwość korzystania na trasie z punktu żywieniowego. Po ukończeniu biegu zawodnicy dostają gorący posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany na podstawie bonu żywieniowego.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymują na mecie pamiątkowy medal.

V. Zgłoszenia i opłaty
1. Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXXII Perle Paprocan jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem, że zapoznał z niniejszym regulaminem, a także z jego zobowiązaniem się do przestrzegania tegoż regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Szczegółowy zakres wymaganych oświadczeń zawarty jest w formularzu zgłoszeniowym.
2. Zgłaszając swój udział zawodnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą.
3. Limit miejsc startowych wynosi 1 111 zawodników, którzy mają opłacony start.
4. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wyłącznie w formie elektronicznej na stronie [www.zapisy.mktime.pl](http://zapisy.mktime.pl. Można tego dokonać poprzez wejście na oficjalną stronę Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl.
5. System zapisów jest ściśle połączony z systemem płatności. Opłaty startowej można dokonać z formularza rejestracyjnego (przelew lub karta kredytowa). Za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych odpowiedzialna jest firma PayU, z którym organizator zawarł umowę za pośrednictwem integratora - firmy Paymento.
6. Prawo startu w zawodach mają osoby, które wykonały następujące czynności:
----a) wypełniły formularz zgłoszeniowy,
----b) wykonały przelew tytułem opłaty startowej na konto organizatora za pośrednictwem PayU (koszt przelania opłaty startowej leży po stronie organizatora).
7. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać drogą mailową na adres: tss@perlapaprocan.pl.
8. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 13 października 2019 r. lub w momencie osiągnięcia limitu 1 111 opłaconych zawodników.
9. Wysokość opłaty startowej:
----a) osoby pełnoletnie - 30,00 zł
----b) osoby niepełnoletnie - 15,00 zł
----c) osoby, które ukończyły 65 rok życia - 15,00 zł
10. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
11. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie
----a) w dniach 18 października 2019 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz 19 października 2019 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany,
----b) w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
12. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.
13. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego (formularz upoważnienia - do pobrania na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl).
14. Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach (formularz zgody do pobrania na stronie www.perlapaprocan.pl).
15. Pomiar czasu wykonywany będzie systemem elektronicznym na podstawie chipów umieszczonych na numerach startowych. Za pomiar odpowiada firma MK Time.
16. Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów startowych.

VI. Klasyfikacja i wyniki
1. Podczas XXXII Perły Paprocan prowadzone będą dwie klasyfikacje:
----a) biegacze
----b) zawodnicy nordic walking.
2. Klasyfikacje prowadzone będą według czasu netto (od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie).
3. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w momencie przekroczenia przez zawodnika linii mety na stronie internetowej www.zapisy.mktime.pl.
4. Oficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w terminie do trzech dni po zakończeniu biegu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe jest administratorem danych osobowych zawodników - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zawodnicy mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych oraz mogą zażądać ich usunięcia z bazy danych Stowarzyszenia.
2. Wypełniając formularz zawodnik potwierdza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko oraz że jest w pełni świadom, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
3. Wypełnienie przez zawodnika formularza z danymi osobowymi jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez organizatora zawodów, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych).
4. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
6. Uczestnicy mogą po biegu skorzystać z masaży.
7. Uczestnicy, pragnący otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, mogą w tej sprawie skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail z danymi potrzebnymi do jej wystawienia na adres tss@perlapaprocan.pl.
8. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą zostać zwolnione przez organizatora biegu z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.