DO XXXVI PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

Regulamin

REGULAMIN XXXVI PERŁY PAPROCAN

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking. 3. Promocja Miasta Tychy.
II. Organizator
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
www.perlapaprocan.pl, e-mail: [email protected] lub [email protected]
Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.
III. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się w dniu 23 października 2022 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, ul. Parkowa 17.
2. Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów - ¬od ok. 7 km (jedno okrążenie - pętla - wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse - ok. 7 km (jedno okrążenie - pętla - wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia),
c) zawodnicy nie muszą deklarować dystansu przed biegiem.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (ponad 50%), pozostała część trasy to utwardzone dróżki i ścieżki leśne.
5. Na trasie znajduje się punkt z napojami. Zawodnicy po pokonaniu każdej pętli będą mieli możliwość skorzystania z niego.
IV. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach, szczególnie długodystansowych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik oświadcza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4. Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXXVI Perle Paprocan jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Jest także jednoznaczne z jego zobowiązaniem się do przestrzegania tegoż regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Szczegółowy zakres wymaganych oświadczeń stanowi integralną część regulaminu. Zawodnik zapoznaje się z regulaminem i oświadczeniami i akceptuje je przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
V. Zgłoszenia i opłaty
1. Zgłaszając swój udział zawodnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą.
2. Limit miejsc startowych wynosi 1111 zawodników.
3. Za prawidłowe zgłoszenie zawodnika uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty startowej. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne.
4. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wyłącznie w formie elektronicznej:
a) na oficjalnej Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl - zakładka Zapisy b) na stronie zapisy.mktime.pl.
5. System zapisów jest ściśle połączony z systemem płatności. Opłatę startową można dokonać z formularza rejestracyjnego (przelew, karta kredytowa, blik).
6. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać drogą mailową na adres [email protected]
7. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 16 października 2022 r. lub w momencie osiągnięcia limitu 1111 opłaconych zawodników.
8. Wysokość opłaty startowej:
a) osoby pełnoletnie - 50,00 zł
b) osoby niepełnoletnie - 35,00 zł
c) osoby, które ukończyły 65 rok życia - 35,00 zł
9. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
10. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:
a) w dniach 21 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz 22 października 2022 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany,
b) w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
12. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.
13. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego (formularz upoważnienia - do pobrania na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl/zapisy.html).
14. Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach (formularz zgody - do pobrania na stronie www.perlapaprocan.pl/zapisy.html).
15. Pomiar czasu dokonywany będzie systemem elektronicznym na podstawie umieszczonych na numerach startowych chipów. Za pomiar odpowiada firma MK Time.
16. Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów startowych.
VI. Klasyfikacja i wyniki
1. Podczas XXXVI Perły Paprocan prowadzone będą dwie klasyfikacje:
a) biegacze,
b) zawodnicy nordic walking.
2. Klasyfikacje prowadzone będą według czasu netto (od przekroczenia przez zawodnika maty na starcie do przekroczenia maty na mecie).
3. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne po przekroczeniu przez zawodnika linii mety na stronie internetowej zapisy.mktime.pl.
4. Oficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w terminie do trzech dni po zakończeniu biegu na stronie http://perlapaprocan.pl - zakładka Wyniki.
VII. Postanowienia końcowe
1. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe jest administratorem danych osobowych zawodników na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zawodnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnoszenia sprzeciwu.
2. Wypełnienie przez zawodnika formularza z danymi osobowymi jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych przez organizatora zawodów, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych).
3. Organizator ubezpiecza zawody od odpowiedzialności cywilnej. Nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec organizatora nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
4. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
6. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, mogą w tej sprawie skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail z danymi potrzebnymi do jej wystawienia na adres [email protected] lub [email protected] Wiadomość powinna być wysłana w tym samym dniu, w którym zawodnik dokonał opłaty. Po zamknięciu zapisów nie będzie możliwości wystawienia faktury.
7. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą zostać zwolnione przez organizatora imprezy z obowiązku uiszczenia opłaty startowej. 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu stanie się skuteczna z momentem jego publikacji na stronie perlapaprocan.pl/regulamin oraz na stronie zapisy.mktime.pl. O zmianie regulaminu organizator powiadomi uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy z przyczyn organizacyjnych lub od niego niezależnych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
VIII. Oświadczenia
1. Oświadczam, że biorę udział w XXXVI Perle Paprocan na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych - w tym śmierci, a także zobowiązuję się nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w XXXVI Perle Paprocan.
2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w XXXVI Perle Paprocan.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przez organizatora XXXVI Perły Paprocan, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem XXXVI Perły Paprocan oraz do realizacji celów statutowych Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zgadzam się, aby moje dane pojawiły się na liście zawodników publikowanej w Internecie oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych i możliwość żądania ich usunięcia z bazy danych organizatora XXXVI Perły Paprocan, tj. Tyskiego Stowarzyszenie Sportowego.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora XXXVI Perły Paprocan, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz. 880) i udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.
5. Oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XXXVI Perły Paprocan oraz że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Partnerzy