XXXIV Perła Paprocan dobiegła końca
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział
Zobacz wyniki i wydrukuj dyplom

Regulamin

REGULAMIN XXXIV PERŁY PAPROCAN

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking.
3. Promocja Miasta Tychy.

II. Organizator
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21, www.perlapaprocan.pl, e-mail: [email protected] lub [email protected] Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 24 października 2021 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
2. Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów - od ok. 7 km (jedno okrążenie - pętla - wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse - ok. 7 km (jedno okrążenie - pętla - wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia),
c) zawodnicy nie muszą deklarować dystansu przed biegiem.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (ponad 50%), pozostała część trasy to utwardzone dróżki i ścieżki leśne.
5. Na trasie znajduje się punkt z napojami. Zawodnicy po pokonaniu każdej pętli będą mieli możliwość skorzystania z niego.

IV. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach, szczególnie długodystansowych.
2. Obostrzenia związane z epidemią COVID-19 wykluczają ze startu osoby, które prze-bywają na kwarantannie lub pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, u których występują lub występowały w ostatnich 14 dniach objawy zakażenia oraz te, które miały kontakt z osobami zakażonymi.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik oświadcza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXXIV Perle Paprocan jest jednoznaczne z je-go potwierdzeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Jest także jednoznaczne z jego zobowiązaniem się do przestrzegania tegoż regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Ze szczegółowym zakresem wymaganych oświadczeń zawodnik za-poznaje się i go akceptuje przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

V. Zgłoszenia i opłaty
1. Zgłaszając swój udział zawodnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą.
2. Limit miejsc startowych wynosi 1111 zawodników.
3. Za prawidłowe zgłoszenie zawodnika uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty startowej. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne.
4. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wyłącznie w formie elektronicznej:
a) na oficjalnej Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl - zakładka Zapisy b) na stronie zapisy.mktime.pl.
5. System zapisów jest ściśle połączony z systemem płatności. Opłatę startową można dokonać z formularza rejestracyjnego (przelew, karta kredytowa, blik).
6. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać drogą mailową na adres [email protected]
7. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 17 października 2021 r. lub w momencie osiągnięcia limitu 1111 opłaconych zawodników.
8. Wysokość opłaty startowej:
a) osoby pełnoletnie 40,00 zł
b) osoby niepełnoletnie 25,00 zł
c) osoby, które ukończyły 65 rok życia 25,00 zł
9.Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
10. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:
a) w dniach 22 października 2021 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz 23 października 2021 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany,
b) w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
12. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu toż-samości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników.
13. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego (formularz upoważnienia - do pobrania na stronie internetowej www.perlapaprocan.pl/zapisy.html).
14. Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach (formularz zgody - do pobrania na stronie www.perlapaprocan.pl/zapisy.html).
15. Pomiar czasu dokonywany będzie systemem elektronicznym na podstawie umieszczonych na numerach startowych chipów. Za pomiar odpowiada firma MK Time.
16. Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów startowych.

VI. Klasyfikacja i wyniki 1. Podczas XXXIV Perły Paprocan prowadzone będą dwie klasyfikacje:
a) biegacze,
b) zawodnicy nordic walking.
2. Klasyfikacje prowadzone będą według czasu netto (od przekroczenia maty na starcie do przekroczenia maty na mecie).
3. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne po przekroczeniu przez zawodnika linii mety na stronie internetowej zapisy.mktime.pl.
4. Oficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w terminie do trzech dni po zakończeniu biegu na stronie http://perlapaprocan.pl - zakładka Wyniki.

VII. Postanowienia końcowe
1. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe jest administratorem danych osobowych zawodników na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Za-wodnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnoszenia sprzeciwu.
2. Wypełnienie przez zawodnika formularza z danymi osobowymi jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych przez organizatora zawodów, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (w tym wy-stawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych).
3. Organizator ubezpiecza zawody od odpowiedzialności cywilnej. Nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec organizatora nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
4. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
6. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, mogą w tej sprawie skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail z danymi potrzebnymi do jej wystawienia na adres [email protected] lub [email protected] Wiadomość powinna być wysłana w tym samym dniu. Po zamknięciu zapisów nie będzie możliwości wystawienia faktury.
7. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą zostać zwolnione przez organizatora imprezy z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu stanie się skuteczna z momentem jego publikacji na stronie perlapaprocan.pl/regulamin oraz na stronie zapisy.mktime.pl. O zmianie regulaminu organizator powiadomi uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy z przyczyn organizacyjnych lub od niego niezależnych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Partnerzy